Preview Mode Links will not work in preview mode

ชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันกับจอยซ์ ไมเออร์


May 30, 2022

เอลียาห์ชอบที่จะ "สงสารตัวเอง" พระเจ้ามีแผนการอื่นสำหรับเขา แต่ก่อนอื่น เขาต้องพาตัวเองออกมาจาก "เรื่องของตัวเองก่อน"