Preview Mode Links will not work in preview mode

ชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันกับจอยซ์ ไมเออร์
Jan 10, 2022

คุณกำลังเป็นทุกข์จากความรู้สึกผิด ความเห็นแก่ตัว หรือความเย่อหยิ่งอยู่หรือเปล่า? จอยซ์...


Jan 3, 2022

รายการวันนี้ จอยซ์มาตอบคำถามที่ว่า "พระเจ้าอยากให้ฉันมีความสุขกับชีวิตหรือเปล่า?"