Preview Mode Links will not work in preview mode

ชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันกับจอยซ์ ไมเออร์

Feb 28, 2022

ไม่ว่ารอบตัวเราจะเกิดอะไรขึ้น เรายังยืนหยัดมั่นคงได้ เพราะเรารู้ว่าพระผู้ช่วยของเราจะช่วยปลดปล่อยเรา


Feb 21, 2022

จอยซ์สอนให้เราแสวงหาพระเจ้ามากเท่าๆกัน ไม่ว่าจะเป็น "วันที่ราบรื่น" หรือวันที่คุณเจ็บปวดและสิ้นหวังFeb 7, 2022

พระเจ้าได้หว่านเมล็ดของความอดทนไว้ในเราแล้ว มันจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกฝนมัน